Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

De huidige voorwaarden zijn van toepassing op elke contractuele verhouding of daaraan voorafgaande tussen France-Personnel en haar Klanten, met uitzondering op andere algemene voorwaardes of document van de Klant en schriftelijk goedgekeurd door France-Personnel.

Elk afwijkend beding in een schriftelijke opdracht van een klant wordt als ongeschreven beschouwd.

2. Diensten aanbod van France-Personnel

Het bedrijf France-Compagnie via France-Personnel biedt de volgende formule aan: “de werving van meertalig seizoenspersoneel” aan haar klanten. De formule wordt op minstens één van de contractuele documenten (offerte, aanvraagformulier, factuur) vermeld.

3. Formule

Als recruitment bureau selecteert France-Personnel de kandidaat/kandidaten en stelt een geschikte kandidaat voor aan de klant. De klant zal zijn aanvraag specificeren.

3.1. Verhouding tussen klant en kandidaat

De opdrachtgever stelt een schriftelijke arbeidsovereenkomst op met de door France-Personnel geselecteerde kandidaat.

Alleen de opdrachtgever heeft de status van werkgever en is, ten aanzien van zijn werknemer, verplicht alle verplichtingen na te komen die in Nederland wettelijk zijn vastgelegd, in het bijzonder met betrekking tot de betaling van het loon, de arbeidsverklaringen, betaalde vakantiedagen, en dergelijke.

3.2. Verhouding tussen de klant en France-Personnel

Voor haar diensten als wervingsbureau heeft France-Personnel recht op de volgende vergoeding (BTW-tarief: 0%)

3.3 Recruitment tarief 2021:

Wij werken met de regel “no cure, no pay”. Dus alleen indien we een geschikte kandidaat hebben gevonden wordt er een commissie gevraagd van een bruto maandsalaris.

3.4. Betaalmogelijkheden

France-Personnel verbindt zich ertoe de advertentie van de klant te publiceren en de potentiële kandidaten die met hem corresponderen in contact te brengen. De opdrachtgever zal een bruto maandsalaris moeten betalen als het rekruteringsproces succesvol is, d.w.z. als de opdrachtgever en de gepresenteerde kandidaat hun akkoord hebben getekend.

In geval van mislukking van de klant, zal France-Personnel geen gevolg geven aan het verzoek van de klant. Hier zitten geen kosten aan verbonden.

4. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze Algemene Voorwaarden van de Dienstverlener en de overeenkomsten die daarop van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de levering van diensten onder deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter die bevoegd is voor de statutaire zetel van France-Personnel.

5. Niet-concurrentiebeding

De werkgever mag niet direct of indirect concurreren met France-Personnel. Dit is om, in het belang van alle betrokken partijen, eerlijke concurrentie te waarborgen. De werkgever verbindt zich ertoe een werknemer die een overeenkomst met France-Personnel heeft gesloten, er niet toe te bewegen een dergelijke overeenkomst met hem te sluiten. Indien dit niet het geval is, is de werkgever aansprakelijk op grond van de huidige overeenkomst en is hij gehouden tot het betalen van schadevergoeding aan France-Personnel. Dit niet-concurrentiebeding is geldig voor een periode van drie jaar en wordt van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

* ® France-Personnel is een merk van het bedrijf France-Compagnie, te Woerden, NEDERLAND

(KvK: 60136138 – BWT: NL104708438B01).